Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

КАБІНЕТИ

БУДОВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ

У ДНЗ «Полтавський центр професійно – технічної освіти» для підготовки кваліфікованих робітників з професій «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» значна роль відводиться кабінету «Будови автомобілів та тракторів. У ньому створено всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців своєї справи, сприяння розвитку та вдосконаленню навичок майбутніх робітників, надання можливості здобувачам освіти розкрити свій потенціал та професіоналізм.

Для досягнення даних завдань кабінет укомплектований необхідними навчальними україномовними підручниками та посібниками, плакатами по основним розділах предмету, мультимедійними засобами.

Кабінет «Будови автомобілів та тракторів» обладнаний діючими макетами, агрегатами та механізмами, моделями, розрізами, вузлами в розрізі автомобілів, колісних та гусеничних тракторів.

Дидактичний матеріал зібрано у поурочно – тематичні папки з предмету.

Різнорівневі завдання по темах, стенди з основними характеристиками тракторів, системах та механізмах двигунів, вимогами до технічного стану тракторів.

В наявності розріз автомобіля ЗІЛ – 130, електрифікований розріз трактора Т-150К, рульове керування автомобіля, механізм перемикання швидкостей автомобіля ЗІЛ – 130.

Забезпеченість основними засобами навчання – 82%, плакатами та стендами – 94%.

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кабінет обладнаний стендами англомовних країни, таблицями з граматики, підручниками, розмовниками, довідниками, набором географічних карт.

Здобувачі освіти оволодівають лінгвістичною, соціокультурною компетентностями. Вдосконалюють лексичні, граматичні, фонетичні навички. Вчаться правильній і чіткій вимові, повторюють граматичні структури, узгодження часів, систематизують видо-часові форми, добувають знання культури і суспільства англомовних країн в межах тематики ситуативного спілкування. Вчаться вступати та підтримувати дискусію, висловлювати власне відношення до подій, описувати ситуації, давати поради, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

Це спеціалізована аудиторія, де зібраний арсенал навчальних та наочних посібників, технічних засобів навчання, методичних матеріалів. 

Матеріальна база кабінету складається з трьох основних елементів:

 • фонду навчальних посібників;
 • технічних засобів (апаратури);
 • спеціальних меблів і пристосувань.

Крім засобів навчання промислового виробництва, у кабінеті силами учнів створені самодіяльні посібники: аплікації, таблиці, мапосхеми, макети.  Підготовлені учнями наочні посібники урізноманітнять арсенал засобів, які використовуються на уроках.

Організація позакласної роботи націлена на вирішення як освітніх так і виховних задач. Яка дозволяє поглибити і розширити знання, отримані на уроці, і на цій основі пробудити інтерес до предмета. Викладач у період позакласної роботи закріплює вміння працювати з підручником, історичною літературою, вчить писати реферати, доповіді, рецензувати, виступати з доповідями і повідомленнями.

Зміст позакласної роботи здійснюється у трьох напрямках:

 • розширення і поглиблення знань, отриманих на уроці;
 • отримання нових вмінь і навичок;
 • вивчення краєзнавчого матеріалу.

Краєзнавча робота має важливе освітнє і виховне значення. Вивчаючи історію міста, села, краю, учні не тільки отримують історичні знання, а й формують почуття патріотизму.

Форми позакласної роботи доволі різноманітні. Вони мають свій зміст і методику підготовки. До числа таких форм треба віднести:

 • позакласне читання художньої і популярної літератури з історичної тематики з наступним обговоренням;
 • політична інформація (тематична й оглядова);
 • історичний гурток (це систематична форма позакласної роботи);
 • олімпіади, вікторини, диспути, бесіди, дискусії.

ПДР та БДР

Із збільшенням потоку транспортних засобів на дорогах країни все актуальнішою стає проблема безпеки дорожнього руху. Життя доводить, що з трьох ланок системи водій – автомобіль – дорога основною є перша, тобто водій.

Завдання кабінету: створити всі необхідні умови для якісного вивчення правил і безпеки дорожнього руху, сприяти вмінню майбутніх водіїв аналізувати дорожню ситуацію і приймати самостійні рішення з безпечного керування транспортними засобами.

Для успішної реалізації поставлених завдань кабінет укомплектований необхідним навчальним обладнанням та посібниками, навчальними плакатами, стендами, мультимедійними засобами і магнітною дошкою для вивчення дорожньої розмітки. Встановлені діючі моделі світлофорів та комп’ютерний комплекс.

Учні навчального закладу мають всі можливості для повноцінного, максимально наближеного до реального життя, вивчення правил та безпеки дорожнього руху.

СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИКІВ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА КРЕСЛЕННЯ

Для підготовки учнів з професії: «Штукатур. Реставратор декоративних штукатурок і лінійних виробів», відповідно до робочих планів та навчальних програм забезпечено навчальними кабінетами, де проводиться викладання предметів професійно-теоретичної підготовки. Одним з таких кабінетів є кабінет «Спецтехнології будівельників, матеріалознавства та креслення». Даний кабінет забезпечений навчально-плануючою документацією, підручниками, методичною літературою, роздатковим матеріалом, плакатами.

Метою кабінету є: формування професійної компетентності майбутніх будівельників в контексті сучасних освітніх технологій.

Завданням кабінету: 

 • поповнення кабінету навчальними матеріалами на електронних носіях, плакатами, інформаційними матеріалами (каталоги, прайси), науково-методичною літературою, літературою про сучасні виробничі технології та матеріали;
 • спрямувати роботу на підвищення знань учнів (консультації, додаткові заняття);
 • всю роботу кабінету направити на поглиблене вивчення професії та виховання освідченого, культурного, конкурентоспроможного робітника;
 • створення широких можливостей для самостійної творчої роботи учнів;
 • вдосконалення інтерактивних методів навчання.

За для якісного навчання за даною професією в кабінеті присутнє наступне обладнання:

 • столи креслярські;
 • стільці;
 • магнітна дошка;
 • методична шафа викладача;
 • умовні позначення будівельних матеріалів;
 • масштаби;
 • ортогональні проекції;
 • методи прямокутної проекції;
 • креслярські прилади та ін. інструменти;
 • набір деталей для ескізів;
 • альбом столярних креслень;
 • набір деталей для малювання.

Плакати:

 • основні відомості про графічне оформлення;
 • загальні відомості про будівельні креслення;
 • робочі креслення;
 • креслення з професії столяр будівельний, паркетник;
 • зразки будівельних матеріалів та виробів;
 • таблиця «Класифікація матеріалів для кам’яних робіт».

Натуральні зразки: в´яжучі матеріали, пісок різних порід, добавки до розчинових сумішей, керамічна цегла, рулонні покрівельні матеріали, колекція металів і сплавів.

Зразки мінеральних матеріалів: кварц, крейда, асбест, графіт, вапняк, зразок залізобетонної плити, зразки цегли.

Стенди:

 • Улаштування систем теплоізоляції сумішами фірми «Хенкель Баутехнік».
 • Декоративні штукатурки Ceresit.
 • Нові гідроізоляційні матеріали.

ОСНОВ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кабінет «Основ галузевої економіки та підприємництва» забеспечує усвідомлення необхідності пізнання учасниками освітнього процесу законів функціонування економіки. Сприяє роботі з орієнтації та соціальної адаптації учнів до змін,що відбуваються в країні, до життя в умовах ринкової економіки, розвитку власної позиції щодо економічних питань, які відбуваються у суспільстві.

Згідно з вимогами освітніх стандартів у кабінеті розміщена державна символіка, інформаційні стенди, куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Спеціально обладнане приміщення загальноосвітнього навчального закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання, обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

Завданням функціонування навчального кабінету з української мови та літератури є створення передумов для:

 • організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 • організації роботи гуртків та факультативів.

Мета роботи: забезпечити оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу з української мови та літератури.

У кабінеті є портрети письменників, стенди з висловами відомих мовознавців про мову, стенд «Державні символи України», краєзнавчий матеріал.

Систематично працюють експозиції змінного характеру.

Кабінет української мови та літератури сприяє розвиткові демократичної культури, компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань.

Основним завданням компетентнісного підходу є не лише оволодіння предметними знаннями, але й вміння ефективно застосовувати їх на практиці як інструмент розв’язання різноманітних життєвих завдань.

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАТИКИ

У кабінеті Інформатики та інформаційних технологій велика увага приділяється демонстраційним засобам інформації, оскільки саме тут формується інформаційна культура, оволодіння новими інформаційними технологіями для успішного використання в навчальній і професійній діяльності здобувачів освіти та інженерно-педагогічних працівників.

Одним із засобів демонстрацій є мультимедійний проектор, який призначений для використання як пристрій колективного спостереження.

Робочі місця оснащені сучасними комп’ютерами, які під’єднані до високошвидкісного Інтернету.

Згідно з нормативно-правовою базою у кабінеті розміщена державна символіка, інформаційні стенди, куточок охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

В кабінеті проводиться підготовка фахівців з товарознавства, підприємництва та організації торгівлі. Учні володітимуть методологією й інструментальним апаратом в організаційно-навчальній сфері.

Кабінет забезпечений наочністю: плакатами та стендами, наочними посібниками, підручниками, потемними папками, роздатковим матеріалом, тощо.

В кабінеті створений «Навчальний магазин», де організоване робоче місце продавця продовольчих товарів.

ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Робота кабінету проводиться згідно Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, яке затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 14.12.2012 № 1423 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 44/22576.

Мета роботи кабінету: розвиток особистості учнів засобами фізики і астрономії та математики як навчальних предметів, зокрема завдяки формуванню в них фізичних, астрономічних та математичних знань, наукового світогляду та відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і творчих навичок, екологічної культури; підвищення якості знань.

Завдання кабінету:

 • Підвищення якісного показника з фізики і астрономії та математики.
 • Посилення роботи по створенню методичного супроводу уроку на основі впровадження інформаційних технологій.
 • Впровадження новітніх технологій при викладанні фізики та астрономії.
 • Забезпечення професійної спрямованості викладання предметів.
 • Поповнення матеріально-технічної бази кабінету.

Кабінет обладнаний комп’ютером, великим екраном; для демонстрації відео, презентацій та віртуальних лабораторних, практичних робіт використовуємо переносний проектор. В кабінеті розміщені постійні основні стенди, портрети вчених; інформаційні стенди з графіком роботи кабінету, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів; астрономічний куточок; куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності; змінні стенди («Як готуватись до ЗНО?»); державна символіка.

При кабінеті створено бібліотеку навчальної, методичної та довідникової літератури; бібліотеку мультимедіа. Є графічна наочність (таблиці та схеми), просторові моделі, чимала кількість фізичного обладнання. Все це знаходиться в препараторській. Є потемні папки, де зібрані всі необхідні матеріали для проведення уроків, вони постійно поповнюються.

Викладачем Насвєтовою В.А. проводиться чимала позакласна робота: предметні тижні, вікторини, КВК, круглі столи та інше. Велика увага приділяється роботі з обдарованими учнями, які готують проекти та беруть участь у різного виду конкурсах.

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Головною метою є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Основні завдання:

 • формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства;
 • виховувати повагу до духовних скарбів людства і, зокрема, українського народу;
 • навчати сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;
 • давати здобувачам освіти оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу.

У кабінеті зарубіжної літератури робоче місце вчителя обладнується робочим столом.

Класна дошка розміщується на передній стінці приміщення. У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, зразків письмових робіт, книг, тощо. Представляються портрети видатних, поетів, письменників, а також довідкові матеріали про них. Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, посібники, виготовлені учнями, стінні газети, поради з підготовки до тематичних, олімпіад, конкурсів тощо.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, організації роботи з підручниками, електронними посібниками, документами, довідниковою літературою, дидактичним матеріалом, мультимедійними додатками, тощо.

Уся робота кабінету проводиться в тісному зв’язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Організація освітнього процесу на уроках з навчального предмета «Захист України» здійснюється відповідно: законівУкраїни «Про освіту», «Про повну середню освіту», «Про військовий обв’язок і військову службу», «Про національну безпеку України», «Про основи національного спротиву».

Метою навчального предмета «Захист України» є: формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури, щодо захисту України та дій в надзвичайних ситуацій, військового стану, а також системного уявлення про військово – патріотечне виховання.

Військово – патріотичне виховання орієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Української держави, розвиток бажання здобути військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби.

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кабінет охорони праці – це навчальне приміщення, яке є навчальним та навчально – методичним осередком пропаганди знань серед здобувачів освіти, слухачів та працівників ЗП(ПТ)О з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Кабінет знаходиться на четвертому поверсі навчального корпусу, займає світлу простору кімнату. Він розрахований на одночасне навчання 30 здобувачів освіти.

Окремо на стендах розміщені натуральні зразки засобів захисту від шкідливих та небезпечних виробничих чинників та захисту від дії електричного струму. В кабінеті є необхідна кількість навчальних плакатів з усіх розділів програми охорони праці. Є все необхідне для успішного опрацювання програмного матеріалу.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Кабінет обладнаний електричними схемами для проведення робіт послідовного, паралельного та змішаного з’єднання провідників, вивченню роботи електродвигуна постійного струму, ознайомленню з принципом дії, роботою та особливостями елементів електроніки. До кожного робочого стенду додається комплект провідників та мультиметр. Здобувачі освіти збирають електричні схеми, виконують роботи по дослідженню законів електричного струму.

Кабінет оснащений стендами з інформацією про будову, принцип дії машин постійного та змінного струму, характеристиками трифазного струму.

ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ

Завданням функціонування навчального кабінету «Хімії, біології та основ екології» є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 • організації роботи гуртків та факультативів;
 • індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

Мета навчання хімії та біології, екології на рівні стандарту відповідає меті повної загальної середньої освіти і полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ, а також у формуванні в учнів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та технологій.

Достатньо уваги приділяється і висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі спостереження й експерименту.