Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

ВИХОВНА РОБОТА

Основні завдання виховної роботи включають:

 1. Формування цінностей: Створення умов для усвідомлення та прийняття основних людських цінностей, таких як справедливість, добро, толерантність, взаєморозуміння, відповідальність.
 2. Розвиток особистості: Сприяння розвитку фізичних, емоційних, інтелектуальних та соціальних аспектів особистості, формування позитивних рис характеру.
 3. Соціалізація: Підготовка особистості до функціонування у суспільстві, виховання у ній громадянських якостей та умінь взаємодії з іншими людьми.
 4. Формування культури поведінки: Виховання учнів до відповідальної, етичної поведінки, дотримання правил спілкування, моральних і нормативних норм.
 5. Підготовка до самостійного життя: Надання навичок і знань, необхідних для успішного функціонування в різних сферах життя, включаючи освіту, працю, сімейне життя.
 6. Стимулювання творчого розвитку: Розвиток творчих здібностей та ініціативи, підтримка інноваційного мислення та участь у творчих процесах.
 7. Підтримка здорового способу життя: Поширення знань про здоровий спосіб життя, фізичну активність, правильне харчування та профілактику шкідливих звичок.
 8. Формування громадянської свідомості: Підвищення рівня громадянської активності, почуття громадянської приналежності та відповідальності перед суспільством.
 9. Адаптація до змін: Підготовка учнів до впливу змін у суспільстві та економіції, набуття навичок адаптації та вміння вирішувати проблеми.
 10. Формування толерантності і відкритості: Розвиток уміння розуміти, приймати та поважати різноманіття культур, традицій, переконань та поглядів.

Виховна робота включає в себе широкий спектр напрямків, спрямованих на формування особистості та соціального розвитку.

Основні напрямки виховної роботи включають:

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Правове вихованняце процес формування правової свідомості та культури у особистості, спрямований на усвідомлення норм права, внутрішнє відчуття права як важливого елементу суспільного життя, а також на усвідомлення власної правової відповідальності.

Основні аспекти правового виховання включають:

 1. Ознайомлення з правовими нормами: Вивчення основних законів, правил і норм, які регулюють поведінку громадян у суспільстві.
 2. Формування правової свідомості: Усвідомлення прав та обов’язків громадян перед суспільством, державою та один перед одним.
 3. Розвиток правового мислення: Навчання аналізу та оцінки різних ситуацій з точки зору правової норми та правопорядку.
 4. Стимулювання правопорядку та правопослушності: Формування усвідомлення важливості дотримання правил і законів для стабільності та розвитку суспільства.
 5. Підвищення правової культури: Розвиток навичок вирішення правових конфліктів, встановлення взаємин на основі права та взаєморозуміння.
 6. Захист прав і свобод громадян: Сприяння формуванню активного ставлення до захисту власних прав і прав інших людей.
 7. Участь у правовому житті суспільства: Активна участь у різних правозахисних організаціях, ініціативах та проектах, спрямованих на покращення правового становища громадян.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Екологічне вихованняце процес формування у людини екологічної свідомості, усвідомлення важливості збереження природи та створення здорового довкілля для майбутніх поколінь. Основна мета екологічного виховання полягає в тому, щоб стимулювати в особистості бережливе ставлення до природи, розуміння взаємозв’язку між людиною та природою, а також виховання активної громадянської позиції у справах охорони навколишнього середовища.

Основні аспекти екологічного виховання включають:

 1. Ознайомлення з природою: Вивчення різноманіття природних екосистем, видів рослин і тварин, природних процесів та взаємозв’язку між ними.
 2. Стимулювання екологічної діяльності: Підтримка участі учнів у природоохоронних заходах, акціях з благоустрою та екологічних ініціативах.
 3. Формування бережливого ставлення до ресурсів: Навчання раціонального використання природних ресурсів, заощадження енергії та води, відновлення та використання вторинних матеріалів.
 4. Сприяння усвідомленню глобальних проблем: Вивчення проблем забруднення навколишнього середовища, зміни клімату, втрати біорізноманіття та інших екологічних криз.
 5. Розвиток екологічної культури: Формування вмінь та навичок з охорони природи, участь у сортуванні відходів, відновленні екосистем та інших екологічно-орієнтованих діях.
 6. Активна громадянська участь: Залучення до участі у екологічних акціях, ініціативах та обговореннях щодо питань охорони навколишнього середовища.
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

Громадянське вихованняце процес формування у людини свідомого ставлення до громадянських обов’язків та прав, усвідомлення важливості участі у суспільному житті та розвитку демократичних цінностей. Основна мета громадянського виховання полягає в тому, щоб стимулювати в особистості громадянську активність, виховувати повагу до прав людини та громадянських свобод, а також формувати вміння конструктивно співпрацювати в громадських ініціативах та управлінні суспільством.

Основні аспекти громадянського виховання включають:

 1. Ознайомлення з конституційними правами та обов’язками: Навчання основам конституційного права, громадянських прав та обов’язків, знайомство з механізмами їх захисту.
 2. Виховання громадянської свідомості: Сприяння усвідомленню важливості участі в громадському житті, виявлення інтересу до справ громадського значення.
 3. Розвиток громадянської активності: Підтримка участі в громадських організаціях, ініціативах та проектах, спрямованих на вирішення соціальних проблем.
 4. Формування громадянських якостей: Розвиток відповідальності, чесності, солідарності, толерантності, співпраці та довіри до інших громадян.
 5. Стимулювання громадянського навчання: Вивчення історії та політичної системи своєї країни, аналіз подій сучасності, дискусії щодо громадських проблем та шляхів їх вирішення.
 6. Підготовка до участі в демократичних процесах: Надання знань та навичок щодо участі в виборчих процесах, громадських обговореннях та прийнятті рішень на різних рівнях управління.
 7. Розвиток громадянського самосвідомості: Сприяння формуванню впевненості у власних правах та можливостях впливу на суспільні процеси.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Морально-етичне вихованняце процес формування у людини моральних цінностей, етичних норм та принципів, які визначають її поведінку та відношення до оточуючого світу. Основна мета морально-етичного виховання полягає в тому, щоб стимулювати розвиток доброчесності, чесності, відповідальності, толерантності, співчуття та інших моральних якостей у особистості.

Основні аспекти морально-етичного виховання включають:

 1. Формування моральних цінностей: Надання можливостей для усвідомлення та прийняття основних моральних цінностей, таких як добро, справедливість, чесність, дружба, любов тощо.
 2. Стимулювання розвитку доброчесності: Підтримка розвитку внутрішньої моральності, самоповаги та внутрішньої справедливості.
 3. Виховання відповідальності: Навчання відповідальному ставленню до своїх вчинків та їхніх наслідків перед собою та іншими людьми.
 4. Розвиток толерантності та співчуття: Виховання поваги до різноманітності, прийняття та розуміння інших культур, переконань та життєвих поглядів, а також співчуття до потреб і страждань інших.
 5. Стимулювання етичного мислення: Підтримка розвитку критичного мислення, здатності аналізувати моральні ділеми та приймати обґрунтовані моральні рішення.
 6. Формування соціальної відповідальності: Виховання почуття відповідальності перед суспільством та природою, розвиток громадянської свідомості та активної участі в громадських справах.
 7. Посилення сімейних цінностей: Підтримка сімейних традицій, взаєморозуміння та взаємоповаги як основи моральної культури.
РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Родинно-сімейне виховання молоді включає в себе формування здорових відносин та взаєморозуміння між хлопцем і дівчиною.

Ось деякі ключові аспекти цього виховання:

 1. Повага до індивідуальності: Учні повинні навчатися поважати та приймати індивідуальність кожної людини, незалежно від їхньої статі. Це означає, що кожен має право на свої власні думки, почуття та інтереси.
 2. Емпатія та розуміння: Сучасна молодь повинні навчатися розуміти почуття та переживання інших та виявляти підтримку в складних ситуаціях.
 3. Взаємне повага та рівність: Родинно-сімейне виховання має сприяти розвитку як чуйність, уважність, інтерес до партнера, толерантність, здатність до співчуття та реальної допомоги, тактовність, ввічливість.
 4. Комунікація та вирішення конфліктів: Важливо вчити ефективно спілкуватися та вирішувати конфлікти мирним шляхом. Вони повинні навчатися слухати один одного, виражати свої почуття та домовлятися про компромісні рішення.
 5. Виховання у дусі гендерної рівності: Родина має сприяти розвитку свідомості про гендерну рівність, де кожен член сім’ї має право на однакові можливості та повагу, незалежно від статі.
 6. Підтримка та заохочення: Родинне середовище повинно бути місцем, де діти відчувають підтримку та заохочення у своїх стараннях та досягненнях, незалежно від їхньої статі.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Національно-патріотичне вихованняце процес формування у людей почуття любові, патріотизму та відданості своїй країні, її історії, культурі та традиціям. Національно-патріотичне виховання має велике значення для формування патріотичних почуттів, глибокого зв’язку зі своєю країною та бажання сприяти її процвітанню та розвитку.

Основні аспекти національно-патріотичного виховання включають:

 1. Вивчення історії та культури країни: Розуміння історії, традицій, культури та досягнень своєї країни сприяє розвитку національної свідомості та патріотичних почуттів.
 2. Виховання поваги до символів та оберегів: Знання та повага до національних символів, прапора, герба, гімну, а також інших національних символів та традицій відображає повагу до власної культури.
 3. Патріотичні заходи та події: Участь у патріотичних заходах, святкування національних свят та вшанування подвигів героїв сприяє формуванню патріотичних почуттів.
 4. Підтримка національних традицій: Збереження та передача національних традицій, рідної мови, звичаїв та обрядів сприяє збереженню національної ідентичності.
 5. Розвиток відповідальності перед країною: Усвідомлення власної ролі та відповідальності кожного громадянина перед країною, участь у громадських заходах та допомога у вирішенні національних проблем.
 6. Формування готовності захищати свою країну: Виховання готовності допомогти та захищати свою країну у разі потреби, у тому числі шляхом служби у Збройних Силах або в інших військових організаціях.
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

Трудове вихованняце процес формування у молоді відповідального ставлення до праці, розвитку працьовитості, організаційних навичок та професійних якостей. Це важлива складова загального виховання, оскільки підготовка до трудової діяльності є ключовим аспектом успішного вступу в доросле життя.

Основні аспекти трудового виховання включають:

 1. Розвиток працьовитості та дисципліни: Виховання у дусі праці допомагає розвивати в них працьовитість, дисципліну, порядність та відповідальність за виконану роботу.
 2. Формування навичок та компетенцій: Підростаюче покоління вчаться різним видам праці, навичкам та компетенціям, що можуть знадобитися їм у майбутньому.
 3. Освіта професійної культури: Важливо вчити цінностям професійної культури, таким як шанобливе ставлення до праці, трудова етика, та взаємоповага між працівниками.
 4. Стимулювання ініціативи та креативності: Трудове виховання сприяє розвитку ініціативи, самостійності та креативності учнів, стимулюючи їх до активної участі у різних видів діяльності та пошуків нових рішень.
 5. Формування цінностей та ставлення до праці: Трудове виховання сприяє формуванню цінностей, пов’язаних з працею, таких як повага до працівників, оцінка трудових досягнень, та розуміння важливості праці для особистого та соціального розвитку.
 6. Розвиток творчого мислення та проблемного мислення: Трудове виховання стимулює розвиток творчого та проблемного мислення, навчаючи їх шукати ефективні рішення для різних завдань та викликів.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Формування здорового способу життя є важливим аспектом виховання, який включає в себе різні аспекти фізичного, психологічного та соціального благополуччя.

Ось кілька ключових складових цього процесу:

 1. Фізична активність: Спрямоване на розвиток фізичних якостей, здоров’я, витривалості, координації та оволодіння різними видами спорту.
 2. Правильне харчування: Формування здорового способу життя передбачає усвідомлення важливості збалансованого харчування, що містить у собі всі необхідні поживні речовини. Важливо уникати шкідливих продуктів та здаватися на здорові харчові звички.
 3. Психологічне благополуччя: Здоровий спосіб життя включає в себе також підтримку психічного здоров’я. Молодь повинна вчитися ефективно впоратися зі стресом, розвивати позитивний внутрішній діалог та здорові способи вираження емоцій.
 4. Соціальна адаптація: Формування здорового способу життя також означає вміння встановлювати здорові взаємини з оточуючими, розвивати навички емпатії та толерантності, а також вміння знаходити спільну мову з різними людьми.
 5. Профілактика шкідливих звичок: Виховання молодого покоління усвідомленням шкідливості вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління є важливою складовою здорового способу життя.
 6. Розвиток освітніх та культурних інтересів: Важливо вчити молодь цінувати освіту та розвиток, розуміти важливість культурних та інтелектуальних інтересів у житті.
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Військово-патріотичне виховання є важливою складовою загального виховного процесу, оскільки воно сприяє формуванню громадян з високим рівнем відповідальності перед своєю країною та готовністю захищати її інтереси в будь-який час.

Основні цілі військово-патріотичного виховання включають:

 1. Прославлення військової служби: Засвоєння цінностей військової служби, відданості своїй країні та захисникам, які віддали своє життя за свободу та незалежність.
 2. Виховання патріотизму: Стимулювання національної свідомості та любові до рідної землі, готовності захищати її інтереси та суверенітет.
 3. Розвиток фізичної та психологічної міцності: Підготовка до захисту країни в разі потреби шляхом розвитку фізичних навичок, вольових якостей та моральної стійкості.
 4. Освоєння військової науки та техніки: Ознайомлення з основами військової стратегії, тактики та техніки, що сприяє формуванню військової обізнаності та готовності до вирішення військових завдань.
 5. Участь у військових заходах та тренуваннях: Виконання військових вправ, польових тренувань та імітаційних військових дій для набуття практичного досвіду та відчуття військової дисципліни.
 6. Формування здатності до співпраці та колективної дії: Розвиток навичок командної роботи, взаємодопомоги та відчуття відповідальності перед колективом та країною.
ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ

Превентивне вихованняце система заходів та програм, спрямованих на запобігання виникненню негативних явищ і проблем у розвитку молоді. Основна мета превентивного виховання полягає у формуванні певних навичок, цінностей та здібностей, які допомагають уникнути ризику виникнення небажаних ситуацій або знизити їхні наслідки.

Ось кілька аспектів превентивного виховання:

 1. Профілактика шкідливих звичок: Превентивне виховання спрямоване на запобігання вживанню алкоголю, тютюнопаління, наркотиків та інших шкідливих звичок серед дітей та молоді. Це може включати навчання про шкідливі наслідки цих звичок та надання альтернативних способів розваг та відпочинку.
 2. Соціальна адаптація: Превентивне виховання також включає в себе заходи з підтримки соціальної адаптації дітей та молоді. Це може бути розвиток навичок соціальної взаємодії, комунікації та вирішення конфліктів.
 3. Превенція насильства та конфліктів: Превентивне виховання спрямоване на запобігання конфліктам та насильству серед дітей та молоді шляхом розвитку навичок мирного вирішення конфліктів, емоційного контролю та взаємного поваги.
 4. Превенція психологічних проблем: Превентивне виховання включає в себе заходи з розвитку психологічної стійкості та саморегуляції, які допомагають уникнути стресових ситуацій та психологічних проблем.
 5. Освіта про безпеку: Превентивне виховання також включає в себе навчання дітей та молоді про безпеку – як особисту, так і загальну. Це може бути навчання правил дорожнього руху, правил поведінки у небезпечних ситуаціях, освіта про безпеку в Інтернеті тощо.
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Художньо-естетичне вихованняце процес розвитку та формування художньо-естетичних смаків, почуття краси, творчих здібностей та відчуття гармонії. Це важлива складова загального виховання, яка сприяє розвитку особистості та її творчих потенцій.

Основні аспекти художньо-естетичного виховання включають:

 1. Знайомство з мистецтвом: Ознайомлення з різними видами мистецтва — живописом, скульптурою, музикою, театром, літературою тощо. Це допомагає розширити світогляд і розвинути естетичні смаки.
 2. Сприяння творчості: Стимулювання самовираження через творчість, незалежно від форми — малювання, музику, літературу або будь-яке інше вираження власних ідей та почуттів.
 3. Участь у культурних заходах: Відвідування музеїв, галерей, театрів, концертів, літературних заходів і т. д., що дозволяє збагачувати досвід та розвивати естетичне сприйняття.
 4. Розвиток креативних навичок: Заняття мистецтвом, рукоділлям або іншими видами творчості, які допомагають розвивати уяву, креативність та моторику.
 5. Аналіз та обговорення мистецьких творів: Вивчення та обговорення художніх творів, виявлення їхнього значення та впливу на суспільство та культуру.
 6. Формування культури сприйняття: Розвиток здатності розрізняти красу та гармонію в різних аспектах життя та мистецтва.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Інтелектуальне вихованняце процес розвитку розумових здібностей, підвищення інтелектуального рівня та формування критичного мислення у людини. Цей вид виховання спрямований на розвиток інтелектуальної активності, пізнавальних здібностей та культури мислення.

Основні аспекти інтелектуального виховання включають:

 1. Стимулювання пізнавальної активності: Сприяння активному пізнанню навколишнього світу, дослідження, пошук нових знань та розвиток інтелектуальної цікавості.
 2. Розвиток критичного мислення: Навчання аналізу інформації, критичного оцінювання доводів та джерел, формування вміння розрізняти правдиву інформацію від маніпуляцій та популізму.
 3. Розширення кругозору: Знайомство з різними науковими, культурними та історичними знаннями, що допомагає розширити розуміння світу та розвинути інтелектуальну культуру.
 4. Стимулювання творчого мислення: Підтримка розвитку творчих здібностей, здатності до генерації ідей та знаходження нетрадиційних рішень проблем.
 5. Підготовка до навчання та саморозвитку: Виховання навичок самоорганізації, самостійного навчання та постійного самовдосконалення.
 6. Стимулювання інтелектуального діалогу: Підтримка обміну ідеями, думками та досвідом між освіченими людьми, сприяння вирішенню складних проблем через інтелектуальний діалог.
Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу у 2023/2024 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу у 2022/2023 навчальному році.