Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого законодавством та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

  • організовує діяльність закладу освіти;
  • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
  • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
  • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
  • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
  • забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
  • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
  • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
  • здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України.

Директор   закладу   освіти   є   головою   педагогічної   ради   –   постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.